سلام من فرم تماس با ما رو ساختم فقط نمیدونم چطوری باید به هاست و دیتابیسش متصل کنماگه کسی میتونه برام درست کنه ممنون میشم :

کد:
 
کد:
 <div class="contact">
			<form method="post" action="">
      	<table
      		<tr>
      			<td>نام :<td> <input type="text" name="name" /></td></td>
       	  </tr>
       	  <tr>
        		<td> شماره تماس :<td> <input type="text" name="call" /></td></td>
        	</tr>
          <tr>
        		<td>موضوع :<td> <input type="text" name="subject" /></td></td>
          </tr>
          <tr>  
       			<td>توضیحات :<td><textarea name="description"></textarea></td></td>
          </tr>
          <tr>
          	<td><input type="submit" name="submit" value="ارسال" /></td>
          </tr>
        </table>
      </form>
		</div>