یک آموزشی در این رابطه دیده بودم که علی آقا نوشته بودن tag و Blog رو برداریم بعد از اون اگر آموزشی هست که کار خاصی لازم انجام بدم لطف کنید لینش رو قرار بدید