درود
شات بدم اول:


خوب اول یه پلاگین اضافه می کنیم:
ادمین سی پی=====>پلاگین ها و محصولات=====>اضافه کردن plugin جدید
محصول:
vBulletin
محل hook:
process_templates_complete
عنوان:
menu x
فاکتور سفارش:
5
کداش:
کد:
$template_hook['navbar_end'] .= ' 
<li class="popupmenu"> 
<a href="javascript://" class="popupctrl">Menu test</a> 
<ul class="popupbody popuphover"> 
<li><a href="http://www.vbiran.ir">test 1</a></li> 
<li><a href="http://www.vbvbiran.ir">test 2</a></li> 
<li><a href="http://www.vbvbiran.ir">test 3</a></li> 
</ul> ';
2-تغییر مکاندر این مثال از $template_hook['navbar_end'] استفاده کردم.
navbar_end به آخر ناوبار اضافه می کنه.
navbar_start به اول ناوبار اضافه می کنه.
navbar_after_getnew به بعد از تب پست های جدید اضافه می کنه.
navbar_after_pm به بعد از پ.خ اضافه می کنه.
navbar_after_faq به بعد از راهنما اضافه می کنه.
navbar_after_calendar به بعد از تقویم اضافه می کنه.
navbar_after_community به بعد از ارتباطات اضافه می کنه.
3-به مسیر زیر برید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>navbar
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:raw template_hook.navbar_end}
        </ul>
      </li>
    <vb:elseif condition="$vboptions['selectednavtab']=='usercp'" />
قبل از کد بالا کد زیر را اضافه کنید:
کد:
<li class="popupmenu">
<a href="javascript://" class="popupctrl">Menu test</a>
<ul class="popupbody popuphover">
<li><a href="http://www.vbiran.ir">test 1</a></li>
<li><a href="http://www.vbiran.ir">test 2</a></li> 
<li><a href="http://www.vbiran.ir">test 3</a></li>  
</ul>
</li>
موفق و سربلند باشید.
منبع:وی بی ایران