فضای هاست مصرف میشه اونم خیلی کم. به اندازه حجم بنر یا تصویر. پهنای باند برای مقدار بازدید از سایت شماست فکر کنم.