درود.
یا بهشون پ.خ بدید اگر می خواید خودشون براتون انجام بدن ، یا تاپیک جدا بزنید