آره داداش درک میکنم
بقیه دوستان چطور ؟
بقیه اساتید
مدیر محترم @VBIran