درود

در این اموزش قصد دارم زیباسازی پست بیت به سبک استایل VBIran Rainbow رو بدم

شات :خب برای سراغ اموزش :

در جستجوی قالب ها postbit_legacy رو سرچ کنید و سپس کل محتوای آن را با کد زیر عوض کنید :

کد:
{vb:raw template_hook.postbit_start}
<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

<div class="lolz">
  <div class="posthead">
      <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
        <vb:if condition="$show['announcement']">
          <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
        <vb:else />
          <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
        </vb:if>
      </span>
      <span class="nodecontrols">
        <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
<a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
          <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
        </vb:if>
        <vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
        <vb:if condition="$show['inlinemod']">
          <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
        </vb:if>
      </span>
  </div>
</div>
  <div class="postdetails">
    <div class="userinfo">
<div class="userkadr">
      <div class="username_container">
      <vb:if condition="$post['userid']">
        {vb:raw memberaction_dropdown}
        {vb:raw post.onlinestatus}
      <vb:else />
        <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
      </vb:if>
      </div></div>
      <vb:if condition="$post['rank']">

<div class="userkadr">
        <span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
</div>      </vb:if>

      {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
<div class="avatarkadr">
      <vb:if condition="$show['avatar']">
<div class="usercenter">
      <a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
        <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" style="-webkit-border-radius: 10px;-moz-border-radius: 10px;border-radius: 10px;" class="avaopa" />
      </a>
</div>
      </vb:if> 
</div>
      <vb:if condition="$post['userid']">
        <hr />
        <dl class="userinfo_extra">
          <vb:if condition="$post['joindate']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
<div class="post_field"><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
<div class="post_field"><dt>میانگین پست در روز</dt> <dd>{vb:raw post.postsperday}</dd></div>
          <vb:if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>
          <vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
          <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>  
          {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
        </dl>
        <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
        <dl class="user_rep">
          <vb:if condition="$show['infraction']">
          <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
          <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['reputation']">
            <vb:if condition="$show['reppower']">
<div class="post_field">
          <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> 
          <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </div>
            </vb:if>
          </vb:if>
        </dl>
        </vb:if>
      <vb:if condition="$show['reputation']">
<div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
        <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
          <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
            <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
          </vb:each>
        </span>
</div>
      </vb:if>

        {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
        <div class="imlinks">
          {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
        </div>
      </vb:if>
    </div>
    <div class="postbody">
      <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
        {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
        <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
        <h2 class="title icon">
          <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
        </h2>
        </vb:if>


            <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
              {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
              {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
            </vb:if>
            <vb:if condition="$post['islastshown']">
              {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
            </vb:if>
        <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
          <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
            <blockquote class="postcontent restore ">
              {vb:raw post.message}
            </blockquote>
          </div>

          <vb:if condition="$show['attachments']">
            <div class="attachments">

            <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                {vb:raw post.thumbnailattachments}
              </fieldset>
            </vb:if>

            <vb:if condition="$show['imageattachment']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                {vb:raw post.imageattachments}
              </fieldset>
            </vb:if>

            <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                <ul>
                {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                </ul>
              </fieldset>
            </vb:if>

            <vb:if condition="$show['otherattachment']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                <ul>
                {vb:raw post.otherattachments}
                </ul>
              </fieldset>
            </vb:if>

            <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                <ul>
                {vb:raw post.moderatedattachments}
                </ul>
              </fieldset>
            </vb:if>

            </div>
          <!-- / attachments -->
          </vb:if>
        </div>
      </div>
      <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
      <div class="after_content">
        <vb:if condition="$show['postedited']">
        <!-- edit note -->
        <blockquote class="postcontent lastedited">
          <vb:if condition="$show['postedithistory']">
            {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
              {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
          <vb:else />
            {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
          </vb:if>
          <vb:if condition="$post['edit_reason']">
            <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
          </vb:if>
        </blockquote>
        <!-- / edit note -->
        </vb:if>
        {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
        <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
          {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
        </vb:if>
        {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}      </div>

      </vb:if>
      <div class="cleardiv"></div>
{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
        <vb:if condition="$post['signature']">
          <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
        </vb:if>
    </div>
  </div>
    <div class="postfoot">
      <!-- <div class="postfoot_container"> -->
      <div class="textcontrols floatcontainer">
        <span class="postcontrols">
          <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
          <vb:if condition="$post['editlink']">
            <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
          <vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
            <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
          <span class="seperator">&nbsp;</span>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$post['replylink']">
            <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
          <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
             <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
          </vb:if>
        </span>
        <span class="postlinking">
          <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
            <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                            <span class="seperator">&nbsp;</span>
            </vb:if>
          </vb:if>

          {vb:raw template_hook.postbit_controls}
          {vb:raw post.iplogged}
          <vb:if condition="$post['forwardlink']">
            <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
            <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['reputationlink']">
            <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
          </vb:if>

          <vb:if condition="$show['infractionlink']">
            &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['reportlink']">
            &nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
          </vb:if>

          <vb:if condition="$show['moderated']">
            <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['spam']">
            <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['deletedpost']">
            <vb:if condition="$show['managepost']">
              <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
            <vb:else />
              <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
            </vb:if>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['redcard']">
            <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
            <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
              <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$post['api_platform']">
            <vb:if condition="$post['api_platform_link']">
              <a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
            <vb:else />
              <span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
            </vb:if>
          </vb:if>
        </span>
      <!-- </div> -->
      </div>
    </div>
  <hr />
</li>
{vb:raw template_hook.postbit_end}
سپس قالب additional.css رو سرچ کنید ودر انتها وارد کنید :

کد:
.post_field strong {
  color:#635740;
}
.post_field dt {
  color:#635740;
  font-weight:400;
}
.postbit, .postbitlegacy, .eventbit {
  margin-bottom:0;
}

.bbcode_container .bbcode_quote_container {
  background:none;
}

.forum_info_block, .forum_info_form {
  background:none;
}
.postfoot {
  border-top: 1px solid #e6e6e6;
}
.postfootWrap {
  border-right: 1px solid #e6e6e6;
}

.post_field{
text-shadow: 2px 1px white !important;
color : #6d685e;
-webkit-transition:all 0.3s ease-in;
-moz-transition:all 0.3s ease-in;
-o-transition:all 0.3s ease-in;
border-left:0px solid #dbe1e6;border-right:0px solid #731a8b;margin:0 0 3px 0;padding:3px 5px 5px 1px;border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;-webkit-border-radius:7px;text-shadow:#b2b2b2 0 0 7px;height:20px;width:177px;
margin-right:-7px;
background: white;
background: -moz-linear-gradient(top, white 0%, #F3F3F3 50%, #EDEDED 51%, white 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,white), color-stop(50%,#F3F3F3), color-stop(51%,#EDEDED), color-stop(100%,white));
background: -webkit-linear-gradient(top, white 0%,#F3F3F3 50%,#EDEDED 51%,white 100%);
background: -o-linear-gradient(top, white 0%,#F3F3F3 50%,#EDEDED 51%,white 100%);
background: -ms-linear-gradient(top, white 0%,#F3F3F3 50%,#EDEDED 51%,white 100%);
background: linear-gradient(to bottom, white 0%,#F3F3F3 50%,#EDEDED 51%,white 100%);
######: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff', endColorstr='#ffffff',GradientType=0 );


}
.post_field:hover{-webkit-transform:scale(1.05);-moz-transform:)scale(1.05);-ms-transform:)scale(1.05);-o-transform:scale(1.05); transform:scale(1.05);}
.postbit_logo{margin-left:5px;float:left;position:absolute;background:url(http://up.vbiran.ir/images/avfvrfx0x3lvv7xgxn13.png) no-repeat;-webkit-transition:all 0.8s ease-in;
-moz-transition:all 0.8s ease-in;
-o-transition:all 0.8s ease-in;
height:21px;
width:20px;
left:7px;
opacity:0.85;

}

.post_field:hover .postbit_logo{margin-left:150px;-webkit-transform:rotate(20deg)scale(1.2);-moz-transform:rotate(20deg)scale(1.2);-ms-transform:rotate(20deg)scale(1.2);-o-transform:rotate(20deg)scale(1.2);transform:rotate(20deg)scale(1.2);opacity:0;}

.postbit_logo:after {
background:none;
}

.postbit_div2 {
background:url(http://up.vbiran.ir/images/avfvrfx0x3lvv7xgxn13.png) no-repeat 5px 0px;
opacity:0.9;
height: 25px;
}

.customers ul li a {
background: white;
padding: 5px 10px;
border-radius: 5px;
box-shadow:0px 0px 10px #cecece inset;
}


.footericon {
margin-top: -5px;
margin-bottom: -14px;
}


.post_field {
  -webkit-transition: all 0s ease-in-out;
  -moz-transition: all 0s ease-in-out;
  -o-transition: all 0s ease-in-out;
  background-color: #fdfdfd;
  color: #414141;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  padding: 5px 3px 5px 10px;
  margin-top: 5px;
  text-align:right;
  box-shadow:#dadada 0 0 7px;
  -moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
  -webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
border-top:1px solid #dedede;
border-right:1px solid #dedede;
-webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.2s ease-in-out;
-o-transition: all 0.2s ease-in-out;
}


.post_field:hover {
color: #737373;
-webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.2s ease-in-out;
-o-transition: all 0.2s ease-in-out;
border-left:12px solid #F93;
cursor:help;
}

.post_field strong {
  color:#7D10BE;
text-shadow:1px 1px white;
}
.post_field dt {
  color:#7D10BE;
  font-weight:bold;
text-shadow:1px 1px white;
}
موفق و موید باشید