سلام دوستان

دیدم خیلی از دوستان در قرار دادن favicon مشکل دارن گفتم این آموزش رو قرار بدم

خوب ابتدا headinclude رو در جستجوی استایل سرچ کنید که کد زیر هست :

کد:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={vb:stylevar charset}" />
<meta id="e_vb_meta_bburl" name="vb_meta_bburl" content="{vb:raw vboptions.bburl}" />
<base href="{vb:raw basepath}" /><!--[if IE]></base><![endif]-->
<meta name="generator" content="vBulletin {vb:raw vboptions.templateversion}" />
<vb:if condition="$stylevar['favicon']">
	<link rel="Shortcut Icon" href="http://site.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['threadinfo']">


<vb:elseif condition="$show['foruminfo']" />
		<meta name="keywords" content="{vb:raw foruminfo.title_clean}, {vb:raw vboptions.keywords}" />
		<meta name="description" content="<vb:if condition="$pagenumber > 1">{vb:rawphrase page_x, {vb:raw pagenumber}}-</vb:if>{vb:raw foruminfo.description_clean}" />
<vb:else />
		<meta name="keywords" content="{vb:raw vboptions.keywords}" />
		<meta name="description" content="{vb:raw vboptions.description}" />
</vb:if>


<vb:if condition="$show['fb_opengraph']">
	{vb:raw facebook_opengraph}
</vb:if>


<vb:if condition="$show['remoteyui']">
	<vb:if condition="$show['remoteyuicombo']">
		<script type="text/javascript" src="{vb:stylevar yuicombopath}?{vb:stylevar yuiversion}/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js&amp;{vb:stylevar yuiversion}/build/connection/connection-min.js"></script>
	<vb:else />
		<script type="text/javascript" src="{vb:stylevar yuipath}/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js"></script>
	</vb:if>
</vb:if>
<script type="text/javascript">
<!--
	if (typeof YAHOO === 'undefined') // Load ALL YUI Local
	{
		document.write('<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"><\/script>');
		document.write('<script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"><\/script>');
		var yuipath = 'clientscript/yui';
		var yuicombopath = '';
		var remoteyui = false;
	}
	else	// Load Rest of YUI remotely (where possible)
	{
		var yuipath = '{vb:stylevar yuipath}';
		var yuicombopath = '{vb:stylevar yuicombopath}';
		var remoteyui = true;
		if (!yuicombopath)
		{
			document.write('<script type="text/javascript" src="{vb:stylevar yuipath}/connection/connection-min.js"><\/script>');
		}
	}
	var SESSIONURL = "{vb:raw session.sessionurl_js}";
	var SECURITYTOKEN = "{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}";
	var IMGDIR_MISC = "{vb:stylevar imgdir_misc}";
	var IMGDIR_BUTTON = "{vb:stylevar imgdir_button}";
	var vb_disable_ajax = parseInt("{vb:raw vboptions.disable_ajax}", 10);
	var SIMPLEVERSION = "{vb:raw vboptions.simpleversion}";
	var BBURL = "{vb:raw vboptions.bburl}";
	var LOGGEDIN = {vb:raw bbuserinfo.userid} > 0 ? true : false;
	var THIS_SCRIPT = "{vb:raw this_script}";
	var RELPATH = "{vb:raw relpath}";
	var PATHS = {
		forum : "{vb:raw vboptions.vbforum_url}",
		cms   : "{vb:raw vboptions.vbcms_url}",
		blog  : "{vb:raw vboptions.vbblog_url}"
	};
	var AJAXBASEURL = "{vb:raw ajaxbaseurl}";
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="{vb:raw vboptions.bburl}/clientscript/vbulletin-core.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
{vb:raw template_hook.headinclude_javascript}


<vb:if condition="$vboptions['externalrss']">
	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{vb:raw vboptions.bbtitle} {vb:rawphrase rss_feed}" href="{vb:raw vboptions.bburl}/external.php?type=RSS2" />
	<vb:if condition="$show['foruminfo'] OR $show['threadinfo']">
		<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{vb:raw vboptions.bbtitle} - {vb:raw foruminfo.title_clean} - {vb:rawphrase rss_feed}" href="{vb:raw vboptions.bburl}/external.php?type=RSS2&amp;forumids={vb:raw foruminfo.forumid}" />
	</vb:if>
</vb:if>


<vb:if condition="$vboptions['storecssasfile']">
	{vb:cssfile main-rollup.css}
        {vb:raw template_hook.custom_css_links}
<vb:else />
	{vb:cssfile bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css{vb:raw template_hook.custom_css_list}}
</vb:if>
	<!--[if lt IE 8]>
	{vb:cssfile popupmenu-ie.css,vbulletin-ie.css,vbulletin-chrome-ie.css,vbulletin-formcontrols-ie.css,editor-ie.css}
	<![endif]-->
{vb:raw template_hook.headinclude_css}
البته من اون قسمت قرمز رنگ رو با قسمت اصلی که در کد هست تغییر دادم شما این کد رو کپی کنید و جایگزین کنید و لینک فاویکونتون رو در قسمت قرمز رنگ قرار بدید

کش مرورگرتون رو هم پاک کنید.

پایان