درود

قصد دارم براتون آموزش ایجاد یک منو در زیر آخرین ارسال ها رو بدم

اگر تکراری بود لطفا پاکش کنید هر چی سرچ کردم آموزشش رو ندیدم

شات :ابتدا به ادمین سی پی >>>استایل ها و قالب ها >>>جستجو در استایل ها >>>navbar ~~~ جستجو بر اساس عنوان بله

کد زیر و پیدا :

کد:
<!-- Navbar Icon Links -->
<div align="center">
<table class="body" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px">
<tr align="center">
<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>
 
<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>

<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>

<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>

<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>

<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>

<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>

<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>

<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>

<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>

<td class="vbmenu_control">          
<li class="popupmenu"><a href="Catergory Link Goes Here"><center><img src="Link Image" alt="Alt Description Goes Here"></center></a><p><center><a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6"><b>Catergory Name Goes Here</b></center></p></a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<li><a href="Link 1">Forum Name 1</a></li>
<li><a href="Link 2">Forum Name 2</a></li>
<li><a href="Link 3">Forum Name 3</a></li></td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- / Navbar Icon Links -->
به جای Link Image لینک تصویر , به جای Forum Name اسم انجمن مورد نظرتون, به جای Link هم لینک انجمن مورد نظرتون رو بذارید

به همین سادگی

برای آیکون های مورد نظرتون هم به لینک زیر مراجعه کنید :

https://www.iconfinder.com/

موفق باشید