من الان حرف دل رو به پست بیت اضافه کردم اما ار کادر بندی میزنه بیرون ببینید چه جوری درستش کنم؟