به ایمیل خودشون هم ارسال کردم. اما هیچ. دیگه واقعاً نمیدونم باید جقدر صبر کرد!