برای این کار کد ها زیر را در انتهای htaccess. فرومتون کپی کنید.


کد:<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=290304000, public"
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(xml|txt)$">
Header set Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(html|htm)$">
Header set Cache-Control "max-age=7200, must-revalidate"
</FilesMatch>