در قسمت فوتر Footer کد زیر را پیدا کنید
کد HTML:
<div id="footer-copyright">
بعد از آن کد زیر را اضافه کنید

کد HTML:
<div id="timeisstupid" class="gd-time h-left">All times are GMT<vb:if condition="$user['timezoneoffset'] != 0">{vb:raw user.timezoneoffset}</vb:if>. This page was generated at {vb:date 'timenow', {vb:raw vboptions.timeformat}}.</div>
و ذخیره را بزنید


توجه داشته باشید قبل از هر تغییری در کدها قبلش یک کپی از کدهای تغییر نکرده داشته باشید .