مرسی درست شد

حالا چرا این لینک نداره کلیک میکنی روش هیچی نمیاد چطوری لینک دارش کنم؟