سلام
این آموزش توسط A.Eimani 157 ارسال شده است .

برای اینکه به شکل زیر در بیاد و یعنی حالت انتخاب شده در ناوبار نمایش داده بشه vmoods رو در قالب ها جستجو کرده و کد موجود رو با کد زیر عوض میکنید :
فایل پیوست 4913
کد:
<li id="vmoods_list" class="popupmenu"> <a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:phrase vmoods_my_mood} <img id="vmoods-mine" src="{vb:raw vboptions.bburl}/vmoods/{vb:raw vboptions.vmoods_icon_set}/{vb:var bbuserinfo.vmood}.gif" /></a> <ul id="vmoods" class="popupbody popuphover" style="height:125px;overflow:auto;">  <vb:each from="vmoods_list" value="mood">   <li class="{vb:var mood}"><a class="vmood" href="index.php?" title="{vb:var mood}">{vb:var mood}</a></li>  </vb:each> </ul> </li>
برای اینکه به شکل زیر بشه . یعنی تصاویر در در لیست Drop down نمایش داده بشه: بازهم vmoods رو در قالب ها جستجو کرده و کد موجود رو با کد زیر عوض میکنید : (تنظیمات بالایی در این نیز موجود است.. ولی اگه تنظیمات بالا رو نمیخواید میتونید کدی که قرمز رنگ کردم رو حذف کنید)
فایل پیوست 4914

کد:
<li id="vmoods_list" class="popupmenu">
<a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:phrase vmoods_my_mood} <img id="vmoods-mine" style="vertical-align:middle;" src="{vb:raw vboptions.bburl}/vmoods/{vb:raw vboptions.vmoods_icon_set}/{vb:var bbuserinfo.vmood}.gif" /></a>
<ul id="vmoods" class="popupbody popuphover" style="height:125px;overflow:auto;">
 <vb:each from="vmoods_list" value="mood">
   <li class="{vb:var mood}" style="height:35px;background:#fff;"><a class="vmood" href="index.php?" title="{vb:var mood}" style="background:url('{vb:raw vboptions.bburl}/vmoods/{vb:raw vboptions.vmoods_icon_set}/{vb:var mood}.gif') no-repeat 45px;height:35px;"></a></li>
 </vb:each>
</ul>
</li>
اگر میخواید راست به چپ هم بشه با کد اولی این کد رو جایگزین کنید :
کد:
<style type="text/css">
.rtlvb {
	direction: rtl;
}
</style>
<li id="vmoods_list" class="rtlvb"> 
<div class="rtlvb">
	<a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:phrase vmoods_my_mood} <img id="vmoods-mine" src="{vb:raw vboptions.bburl}/vmoods/{vb:raw vboptions.vmoods_icon_set}/{vb:var bbuserinfo.vmood}.gif" /></a> 
</div>
<ul id="vmoods" class="popupbody popuphover" style="height:125px;overflow:auto;">  <vb:each from="vmoods_list" value="mood">   
	<li class="rtlvb"><a class="vmood" href="index.php?" title="{vb:var mood}">{vb:var mood}</a></li>  </vb:each> </ul> </li>
با تشکر.