سلام
من دارم برای یکی از دوستام وبلاگ دهی نصب میکنم
ویلد کارت میخواد
تو رو خدا هر کی بلده زود جواب بده آبرومون پیش این دوستمون رفت
شرمنده واسه خاطر این تایپک ضروری نبود نمیزدم
ببخشید