خب اصلا چه ربطی به اینجا و حرف من داشت !

الآن یه نمونه بالغ اسپمر یافت کردم