ببنید همه چیزشو مطمئنم درسته چون روی یه سایت دیگه هم انجام دادم فقط یه چیزی که مقایسه کردم تفاوت داشت اینم اینکه
در قسمت
General Settings

Caching Options

این گزینه اینجوریه memcached Unsupported

توی سایت های دیگه memcached Supported

یعنی این مورد تاثیر گذاشته؟