دوستان برای تغییر و ترجمه اعبارت ها پیدا کردن متون سخته

راهی هست مثل تصاویر مسیر عبارت را پیدا کرد؟