دوستان هرکس درخوسات داره تاپیک جدا بزنه !

با احترام ، بسته شد !