از چه هکی باید استفاده کنم تا کنار هر موضوع در انجمن تعداد روزهای گذشته شده را نمایش بده؟

مثل انجمن مجید آنلاین: