میانگین پاسخگویی شما به تیکت ها (به ساعت) چگونه است ؟