درود
هرچی گشتم پیدا نکردم
مطمئن هم نیستم که هکه
همین که تو وی بی ایران هم هست
شات: