فوايد دستگاه حضور و غياب

قابل توجه خریداران دستگاه حضوروغیاب

به طور کلی خرید دستگاه حضوروغیاب برای مدیران صرفه بسیاری دارد ، زیرا این سیستم با کنترل دقیق ورود و خروج درصد خطای محاسبات حقوق در پایان ماه را به صفر میرساند و با توجه به میزان کارکرد پرسنل ، مدیران میتوانند آمار کاملی از مدت زمان کسر کار ، اضافه کار و ... پرسنل خود را داشته باشند . از جمله مواردی که مدیران را به خرید دستگاه حضوروغیاب ترغیب میکند عبارتند از :
مواردی که مدیران را ترغیب به خرید دستگاه حضوروغیاب میکند
• کنترل دقیق ورود و خروج پرسنل
• عدم دخالت افراد غیر مسئول
• کنترل دقیق اضافه کار و کسر کار
• برگشت هزینه دستگاه پس از 120 روز (تعداد پرسنل 10 نفر)
• برگشت هزینه دستگاه پس از 23 روز (تعداد پرسنل 50 نفر)
• سهولت در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل