نه علی جان باز میشه و گروه کاربری مهمان نیست دلیلش این فکر کنم باشه !