با سلام
یکی از مشکلات ویبولتین، مشکل عدم لود شدن هدر و فوتر در صفحه بازگشت از پرداخت است(که این کار به صورت عمد از سمت ویبولتین اجرا شده).
برای رفع مشکل فایل payment_gateway.php را برای ویرایش باز کرده.
پیدا کنید:
کد:
// at this point we know if the system is going to want to display feedback, so do the appropriate queries here
		if ($apiobj->display_feedback)
		{
			// initialize $vbphrase and set language constants
			$vbphrase = init_language();


			$vbulletin->userinfo['styleid'] = $vbulletin->options['styleid'];
			$style = $db->query_first_slave("
				SELECT *
				FROM " . TABLE_PREFIX . "style
				WHERE styleid = " . intval($vbulletin->options['styleid'])
			);
			define('STYLEID', $style['styleid']);


			cache_templates(array('STANDARD_REDIRECT', 'STANDARD_ERROR', 'STANDARD_ERROR_LITE', 'headinclude'), $style['templatelist']);
			fetch_stylevars($style, $vbulletin->userinfo);
			$headinclude = '<base href="' . $vbulletin->options['bburl'] . '/" />';
			$templater = vB_Template::create('headinclude');
				$templater->register('foruminfo', $foruminfo);
				$templater->register('pagenumber', $pagenumber);
				$templater->register('style', $style);
				$templater->register('basepath', $vbulletin->input->fetch_basepath());
			$headinclude .= $templater->render();
		}
عوض کنید با:
کد:
if ($apiobj -> display_feedback) {
			require_once ('./includes/class_bootstrap.php');
			$bootstrap = new vB_Bootstrap_Forum();
			$bootstrap -> load_style();
			$bootstrap -> load_language();
			$bootstrap -> load_permissions();
		}
موفق باشید.
نمونه اصلاح شده: Webpage Screenshot - نخستین مرجع تخصصی رایگان ویبولتین