دیتابیس قبلی تو phpmy admin ایمپورت نمایید

آموزش انتقال فول بکاپ به سرور جدید