درود .
نمونه :

این یک طرح ساده هست که به سفارش یکی از دوستان به این شکل زدم ...
هزینه طراحی ساده : 18 تومان
طراحی معمولی : 28 تومان
طراحی حرفه ای : 50 تومان
طراحی فوق حرقه ای : 85 هزار تومان