نه من میخوام رو پست اول این کار صورت بگیره ، و دقیقا روی پست اول ثابت بمونه !