1- یک سمبل گرافیکی ساخته و نمونه ای از آن را به صحنه بکشید .
2- با کلیک بر روی شمایل Add Motion Guide در قسمت پایین لایه ها ، یک لایه راهنما بسازید . لایه راهنما جدی ظاهر و لایه اولی تبدیل به لایه تحت راهنما Guided Layer می شود .
3- در لایه اول یک بیضی خالی رسم کنید .
4- دقت کنید که در انتخاب ابزار Arrow ، حتما گزینه Snap Tp Poin فعال باشد و سپس نمونه سمبل را از نقطه ثبت Registration ان را گرفته و روی مسیر بیضی شکل قرار دهید .
5- به هر دو لایه تعدادی فریم اضافه و در فریم اخر لایه تحت راهنما ، یک فریم کلیدی ایجاد نمایید . ( فریم کلیدی اول و آخر برای رسیدن به یک انیمیشن حلقه ای یکسان می مانند )
6- فریم میانی را از لایه تحت راهنما انتخاب و یک فریم کلیدی جدید در آن وارد کنید . نمونه خود را در این فریم میانی انتخاب کرده و در نقطه مقابل رئی بیضی قرار دهید .
7- تمامی فریم های بین این سه فریم کلیدی را انتخاب کرده و ار پنل Property Inspector ، گزینه Motion Tween را انتخاب کنید .
8- نمونه خود را با ماوس در فریم آخر از نقطه ثبتش گرفته و کمی عقب تر از مکان آن در فریم اول قرار دهید . دقت کنید که نقطه ثبت نمونه حتما باید روی مسیر بیضی باشد ( اکنون نمونه شما در هر دو طرف بیضی حرکت می کند .
9- می توانید با حذف بخش کوچکی از مسیر به این نتیجه برسید .