تو صفحه ثبت نام و تصویر کد تائید سازی که برای تشخیص ربات استفاده میشه(همون عددهایی که باید وارد کنیم)سفید هست و عدیی دیده نمیشه.