خب الان اون مشكلش حل شد سايت اومد بالا
اما اينجوری شده
http://music98ia.com/forum/forum.php
چرا؟
مشكلش از چيه؟
لطفا زودتر راهنمایی كنيد