بله چندیدن ماه گذشت شاید هم یکسال مخصوص تو موقعیت فعلی وزمانی الان کاربران ایرانی هرروز بلا نسبت شما قارچی دارند سایت میزنند همه شون با تنوعی زیاد وبعضا میشه یکنواخت.موفق باشید