چطوری میشه تب های بالای انجمن روزیرمجموعه دار(منو)کردکه به صورت کشویی بازبشه ؟

مثلاتب امکانات داری زیرمجموعه های چت روم ،آپلودسنترو... باشه

واینکه چطوری این زیرمجموعه های تب هارو کاری کنم که فقط اعضابتونن واردش بشن ؟