سلام

برای پاک شدن نوشته برای مثال : showing 24 of total 200 members who have visited the forum in last 24 hours | Show All

به مسیر زیر بروید

ادمین سی پی -> تنظیمات -> تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیمات هک vsa-visitors in x last hours ->سپس گزینه

کد PHP:
Results to show on startup (0 to show all
را روی 0 قرار بدین