با سلام ایران ورژن در سدد دارد برای ارائه به دوستان وی بی ایران سامانه پیامک با قیمت خوب و شماره اختصصاصی 10 رقمی ارائه بدهد
کد:
بسته اقتصادی
صد عدد پیامک هدیه
صد پیامک رایگان
هر پیامک 97 ریال
سی درصد (30%)تخفیف برای تمدید

350,000 ریال سالانه

=====================================
بسته حرفه ای
دارایه شماره اختصصاصی به انتخاب کاربر
هر پیامک 95 ریال ثابت
چهل درصد(40%)تخفیف برای تمدید

450,000 ریال سالانه

=====================================
بسته شرکتی
خط اختصصاصی به انتخاب کاربر
دویست پیامک هدیه
هر پیامک 93 ریال
پنجاه درصد(50%)تخفیف برای تمدید

900,000 ریال سالانه

=====================================
بسته سازمانی
خط اختصصاصی رایگان
پنصد پیامک رایگان
هر پیامک 90 ریال ثابت
شصد درصد(60%)تخفیف برای تمدید
1,250,000 ریال سالانه

====================================
برای سفارش به سبد خرید - irversion | ایران ورژن مراجعه فرمایید