من یه گروه یاهو ساختم کسانی که عضو میشن هم میتونن برای بقیه اعضا پیام بفرسته؟ یا فقط من میتونم