دوستان چچوری بفهمم کسی مولتی یزور است اخه هزار تا ایپی هست میشه بگید ممنون میشم