دوستان زیر انجمن من متولدین امروز نیست میشه بگید چیکار کنم تا اون گزینه بیاد وایکه چجوری تاریخ تولد در هنگام ثبت نام درست کنم