سلام.

چیکار کنم که آواتار از کادر بیرون نزده و مرتب باشه ؟