ما را همیشه در کنار خود احساس کنید

شماره پیامک : 50002120021307

پلن 150GB SSD Accelerated RAID Disk Space

2,000GB Premium Bandwidth @ 1Gbit Port Speed

512MB Guaranteed DDR3 RAM

1024MB vSwap DDR3 RAM

1 IPv4 Address

Choice of 3 Locations Nationwide


تحویل این محصول 24 الی 48 ساعت طول خواهد کشید

قیمت فقط 25000 تومان ماهانه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100GB SSD Accelerated RAID Disk Space

10,000GB Premium Bandwidth @ 1Gbit Port Speed

1024MB Guaranteed DDR3 RAM

2048MB vSwap DDR3 RAM

1 IPv4 Address

Choice of 3 Locations Nationwide


تحویل این محصول 24 الی 48 ساعت طول خواهد کشید

قیمت فقط 40000 تومان ماهانه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پلن 3

150GB SSD Accelerated RAID Disk Space

30,000GB Premium Bandwidth @ 1Gbit Port Speed

2024MB Guaranteed DDR3 RAM

4048MB vSwap DDR3 RAM

1 IPv4 Address

Choice of 3 Locations Nationwide

تحویل این محصول 24 الی 48 ساعت طول خواهد کشید


قیمت فقط 65000 تومان ماهانه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پلن 4


250GB SSD Accelerated RAID Disk Space

50,000GB Premium Bandwidth @ 1Gbps Port Speed

4048MB Guaranteed DDR3 RAM

8192MB vSwap DDR3 RAM

2 IPv4 Addresses

Choice of 3 Locations Nationwide

تحویل این محصول 24 الی 48 ساعت طول خواهد کشید

قیمت فقط 80000 تومان


برای سفارش کلیک کنید