چطور تنظیمات وی بی سئو رو به تنظیمات اولیه برگردونم؟

منظورم تنظیمات پیش فرض کارخانه است!