دوستان چجوری در بالا انجمنم نوشته سفارش تبلیغات را بردارم میشه بگید میخوام اون قسمت را بردارم ممنون بگید