ارور که موقع ران کردن اپاچی و... با ان مواجه میشوید را قرار دهید . شاتی از ان را قرار دهید /