تاپیک های قدیمی رو آپ نکنید لطفا .
تاپیک جداگانه بزنید .
CLOSED