امروز دیدم استایل خیلی با اون سرچ باکس بزرگ بالا زشت شده و کلا هدر رو در بر گرفته . گفتم آخه برای سرچ لازم نیست این همه بزرگ باشه در ضمن کسی از جستجوی پیشرفته استفاده نمیکنه

گفتم خوب بیام به این قیافه درش بیارم :بعدش حالا میتونید جاش تبلیغ بزارید ؛ یا هدرتون رو بزرگتر کنید یا هر بلایی دوست دارید سرش بیارید .
با این آموزش هم هدرتون زیبا میشه و هم گوگل کاستوم سرچ اضافه میشه و هم اینکه کلا به نظرم بهتره :

برید به Admin CP ؛ حالا قالب و استایل ؛ استایل مورد نظرتون رو انتخاب کنبد ؛ ویرایش قالب و حالا
Header :
ابتدا از هدر بک آپ بگیرید که اگر دوست نداشتید برشگردونید

این عبارت رو پیدا کنید :

کد:
<vb:if condition="$show['member']">
حالا :

این رو حذف کنید :

کد:
<div id="toplinks" class="toplinks">
			<ul class="isuser">
				<li><a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a></li>
				<li><a href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase user_control_panel}</a></li>
				<li><a href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:rawphrase your_profile}</a></li>
				<li><a href="private.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase inbox}</a></li>  
				<li class="welcomelink">{vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:raw bbuserinfo.username}, {vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}}</li>
			</ul>
حالا جاش اینو بزارید :

کد:
<div id="toplinks" class="toplinks">
			<ul class="isuser">
				<li><a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a></li>
				<li><a href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase user_control_panel}</a></li>
				<li><a href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:rawphrase your_profile}</a></li>
				<li><a href="private.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase inbox}</a></li>  
				<li class="welcomelink">{vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:raw bbuserinfo.username}, {vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}}</li>
				<li><a></a></li>
				<li><a <form method="get" action="http://www.google.com/search" target="_blank" class="navbar_search">
						<input type="hidden" name="sitesearch" value="http://and-roid.ir/Forum"  id="pn"/>
							<span class="textboxcontainer"><span><input type="text" value="" name="q" class="textbox" tabindex="99"/></span></span>
							<span class="buttoncontainer"><span><input type="image" class="searchbutton" src="{vb:stylevar imgdir_button}/search.png" name="submit" onclick="document.getElementById('navbar_search').submit;" tabindex="100"/></span></span>
						<input type="hidden" name="domains" value="http://and-roid.ir/Forum"/>
					</form></a></li>
			</ul>
به جای " http://and-roid.ir/Forum " در هر دو جا نام سایت خودتون رو قرار بدید .


بعدش این رو پیدا کنید :

کد:
<vb:if condition="$vboptions['enablesearches']">
و همه این عبارت رو پاک کنید :

کد:
<div class="searchBox">
					<h3>جستجو در انجمن :</h3>
					<!-- search form -->
		<form action="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=process" method="post">
			<vb:comment><input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionurl}" /></vb:comment>
			<input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
			<input type="hidden" name="do" value="process" />
					
					<div class="searchBoxInput">
						<input class="searchinput" type="text"  name="query" tabindex="1004" value="لغت را وارد کنيد ..." onfocus="if (this.value == 'Enter search phrase....') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Enter search phrase....';" />
					</div>
					<span class="searchButton">
						<input type="image" src="images/styles/HighlightOrange/style/searchButton.gif" value="Search" alt="Submit" />
					</span>
				
					</form>
					<div class="searchBox_advanced_search">
						<a href="search.php{vb:raw session.sessionurl_q}" accesskey="4">{vb:rawphrase advanced_search}</a>
					</div>
					<!-- / search form -->
				</div>
نکته ممکنه به جای عبارت بالا چیز دیگه ای باشه اما شما از

کد:
<vb:if condition="$vboptions['enablesearches']
از <div> تا <div/> رو پاک کنید

عکسشم که در بالا میبید .
موفق باشید .