من هم لوگو می خوام برای سایت موزیک
Rapsound
مشکی باشه بهتره
ممنون