تیکت زدم گفتن به خاطر ارسال ایمیل انبوه سیستم امنیتی سرور دسترسی رو 0000 کرده
منتظرم ببینم درست میکنن یا نه