میخوام سایز هدرمو بزرگ کنم چیکار کنم

البته سایز عرضیش