من آمار Vbiran رو نصب کردم.اما یه مشکلی داره.دلیلش چیه؟